Minőségbiztosítási rendszer

1. Bevezető
1.1. A VISART elkötelezettsége a magas színvonalú képzés iránt
A VISART megalakulásától kezdve elkötelezett a minőségi szolgáltatások iránt. Fő stratégiai célja az, hogy magas színvonalú oktatási szolgáltatást nyújtson az oktatási programon résztvevő hallgatóknak.
Bár a MOD'ART alapvetően a francia oktatási program szerint tevékenykedik, bizonyos határok között lehetősége van a tananyag befolyásolására, módosítására, a magyar specifikumok, munkaerő piaci követelmények figyelembe vételére.
1.2. A minőségbiztosítási rendszer célja
A minőségbiztosítási rendszer célja az, hogy biztosítsa a résztvevő hallgatók maximális megelégedettségét. A rendszer azzal éri el célját, hogy:
• meghatározza azokat a szabvány-eljárásokat, amelyek garantálják a jó minőséget,
• meghatározza az értékelés rendszerét, amely folyamatos visszacsatolást biztosít. Ez a visszajelzési rendszer méri az elégedettséget és rámutat a továbbfejlesztés irányára.

2. A minőségbiztosítási rendszer felépítése
A minőségbiztosítási rendszer a következő területekre határozza meg a szabványos eljárásokat és formátumokat
a) a tanárok kiválasztása;
b) az oktatás módszertana;
c) a képzési anyagok;
d) kapcsolat a hallgatókkal;
e) adminisztrációs kötelezettségek;
f) az értékelés rendszere.
Ezen dokumentum 3 - 9 fejezete és a kapcsolódó mellékletek írják le a követendő eljárási szabályokat.

3. A képzési igény feltárása és a konkrét képzési tartalom meghatározása
A minőségbiztosítási rendszer fő tartó pillére a hallgatók, illetve az őket majd foglalkoztatni szándékozó cégek képzési igényének alapos feltárása, és ennek alapján az adott képzési program tartalmának és módszereinek meghatározása. Ez a folyamat biztosítja, hogy a VISART modulárisan kifejlesztett képzési programja alkalmazkodik a munkaadó szervezetek sajátosságaihoz.
A képzési igény felmérése két célt szolgál:
a) a munkaadó szervezet stratégiai céljainak és szakmai elvárásainak megismerése
b) a résztvevő hallgatók igényeinek feltárása, ezáltal motiváltságuk növelése.
A munkaadó szervezetek igényeinek, stratégiai céljainak megismerését az előzetes megbeszélés biztosítja. A VISART széles körű szakmai kapcsolatrendszert tart fenn. A képzési tartalom előkészítésének folyamatában a VISART megismeri a munkaadó szervezetek releváns terveit, projektjeit, eljárásait, politikáját, szabályzatait és a vezetés elvárásait. Tanáraink valamennyien gyakorló szakemberek és folyamatosan biztosítják, hogy a képzés tartalma megfeleljen a piaci és a mukadói elvárásoknak.
A résztvevő hallgatók igényeinek feltárását személyes interjú biztosítja.
4. A tanárok kiválasztása
A képzésben résztvevő szakembereknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:
• a szakterület elismert alkotója illetve szakembere kell, hogy legyen;
• felsőfokú végzettség az adott szakterületen;
• legalább ötéves szakmai gyakorlat az adott szakterületen.
Új tanárok alkalmazása előtt a szakmai CV- t be kell kérni, a referenciákat ellenőrizni kell, személyes interjú során meg kell győződni a jelölt szakmai és előadói kvalitásairól. Egy tanári állás betöltéséhez 3-5 jelöltet kell megvizsgálni. Az első időszakban rendszeres személyes megfigyeléssel értékelni kell, hogy a tanár megfelel-e a VISART szakmai és minőségi elvárásainak.
5. Az oktatás módszertana
A tanárok az oktatási igazgatóval egyeztetve állítják össze a tanév anyagát, és közösen kijelölik a konkrét feladatokat. Egy témakör bevezetése és előadása után következik a feladat kiadása és közösen kezdődik a feladat végrehajtása. A feladatokat a hallgatók egyénileg fejezik be. A témakör a feladatok közös kiértékelésével zárul.
Az oktatás sikeréért, megfelelőségéért, folyamatáért és tartalmáért a tanárok teljes körű személyes felelősséggel tartoznak. Ennek megfelelően e minőségbiztosítási rendszer keretein belül az oktatások lefolytatására önálló hatáskörrel is rendelkeznek. A hallgató érdekében, illetve pedagógiai okból eltérhetnek az általános módszertantól.
6. A képzési anyagok
Az egyes témakörök (modulok) anyagait egységes, könnyen kezelhető, áttekinthető és a VISART arculatnak megfelelő formátumban a szemeszter megkezdése előtt el kell készíteni és azt a program szakmai felelősének (oktatási igazgatónak) ellenőriznie kell.
Az oktatási igazgató a kiadásra kerülő feladatokat és képzési anyagokat (ppt anyagok, gyűjtések, képek, videók, tesztek, vázlatok stb.) abból a szempontból ellenőrzi, hogy azok:
• kielégítik-e a VISART általános minőségi feltételeit,
• biztosítják-e a képzési cél magas szintű elérését,
• megfelelnek-e bizonyos esztétikai normáknak,
• megfelelő és követhető stílusban és nyelvezettel készültek-e.
7. Kapcsolat az hallgatókkal
E dokumentum a hallgatói kapcsolatoknak csak a minőségi teljesítésre vonatkozó részleteit tartalmazzák.
A minőségbiztosítás nem csak a VISART feladata, abban folyamatosan részt vesznek a hallgatók is. A hallgatók és a VISART együttesen biztosítják a képzés sikerét, amely döntő mértékben függ a hallgatók és a VISART együttműködéstől.
A kezdeti minőségellenőrzési feladatokat a VISART látja el. Kiválasztja a tanárokat, és a hallgatókat, előkészíti a tananyagot és az oktatási programot.
Az oktatási folyamat ellenőrzése a VISART és a hallgatók közös feladata. Az oktatási igazgató szúrópróbaszerűen részt vesz a foglalkozásokon, folyamatos kapcsolatot tart a hallgatókkal. A hallgatók bármilyen problémájukat, nehézségüket véleményüket azonnal jelzik az oktatási igazgatónak, aki megteszi a szükséges lépéseket.
Az utólagos ellenőrzés a hallgatók feladata és lehetősége a minőség javítása érdekében. A hallgatók minden szemeszter végén részletes kérdőívet töltenek ki, amelyben számszerűen is és szövegesen is értékelik egészében a programot és egyenként a tantárgyakat illetve a tanárokat. Az így kialakult hallgatói véleményt a VISART részletesen megtárgyalja a szemeszter záró tanári értekezleten és felhasználja féléves értékeléséhez és a következő időszak előkészítéséhez.
8. Nyilvántartások
A VISART szakmai (minőségi) nyilvántartást, programdokumentációt vezet.
A programdokumentáció kezelését és karbantartását az iskolatitkár végzi az oktatási igazgató irányításával. A programdokumentációt a VISART a programot követően legalább öt évig őrzi meg, ezt követően csak a hallgatói alapadatokat és a végső eredményeket tartja az irattárban.
A programdokumentáció tartalma:
a. Hallgatói adatok
• az hallgató neve, elérhetősége, legfontosabb személyi azonosító adatai;
• a hallgató előzetes iskolai végzettségét, illetve nyelvvizsgáját igazoló dokumentumok másolata;
• a hallgató által aláírt felnőttképzési szerződés egy eredeti példánya;
• a hallgató összes értékelő adatlapja (az egyes tantárgyak, kipakolások, vizsgák, személyes projektek osztályzataival);
• a hallgatóról készült összes írásbeli tanári vélemény;
• a hallgató néhány legjobb munkájának másolata.

b. Tanári adatok
• minden évfolyam minden szemeszterében a tanárok teljes névsora;
• a tanári megbízási szerződések egy aláírt eredeti példánya;
• a tanárok szakmai önéletrajza (a már nem aktív tanárok önéletrajzát is legalább 5 évig meg kell őrizni);
• a tanárok szakképesítését igazoló diplomák és bizonyítványok másolata.

c. Tananyaggal kapcsolatos dokumentumok
• minden évfolyam minden szemeszterének minden tantárgyára vonatkozó oktatási program;
• ugyanezekre vonatkozó a feladat kiírások.

d. Minőség ellenőrzési dokumentumok
• az összes tanári értekezlet jegyzőkönyve;
• a francia ellenőrző látogatás során készült összes írásos feljegyzés, vélemény és jegyzőkönyv;
• a hallgatók által név szerint átadott levelek, vélemények, kérések, panaszok és a VISART válaszlevelei;
• a szemeszter végi hallgatói kérdőívek és azok kiértékelése.

A hallgató kérésére minden olyan dokumentációról másolatot kaphat, amely a személyével foglalkozik, amelyben személyesen megemlítésre kerül, illetve amely bármilyen módon érinti.
A Hallgató kérés nélkül megkapja az alábbi dokumentumokat.
• előzetes oktatási program;
• Tanulmányi és vizsgaszabályzat;
• véglegesített képzési program órabontásban
• órarend
• feladatkiírások
• a hallgató saját értékelő adatlapjai, összes osztályzata
• félévenként összesített írásbeli tanári vélemények.
9. Az értékelés rendszere
Az értékelés egyik legfontosabb formája a hallgatói kérdőív. Ezeket a szemeszter végén a hallgatók név nélkül önkéntesen kitöltik. A VISART részletesen kiértékeli és összegző jelentést készít a kérdőívek alapján.
A francia anyaiskola képviselői rendszeresen Magyarországra látogatnak. Ennek során szakmai megbeszéléseket, tapasztalatcserét folytatnak a tanárokkal, ellenőrzik a hallgatók felkészültségét és a VISARTban folyó szakmai munka színvonalát. A látogatás végén jegyzőkönyvben rögzítik tapasztalataikat és javaslataikat.
A félévi munka összesített értékelése a tanári értekezleten készül el. A tanárok megismerik a kérdőíves értékelést, az oktatási igazgató értékelését és a francia ellenőrző látogatás során kialakult véleményt. Ezeket ütköztetve alakul ki a félév értékelése, amelynek kialakításában részt vesznek
• az oktatási igazgató,
• a francia partner főiskola képviselői,
• valamennyi szaktanár,
• valamennyi hallgató (a kitöltött kérdőíveken és az írásbeli véleményeken keresztül).

10. Kifogások, észrevételek kezelése

Első szint: szaktanárok
A hallgatók minőséget érintő kifogását vagy észrevételét a tanár azonnal köteles megválaszolni, és az ebből eredő konfliktust megpróbálni feloldani. Amennyiben ez nem sikerül, abban az esetben tájékoztatni kell az oktatási igazgatót.

Második szint: oktatási igazgató
Ha az első szinten nem sikerül kezelni egy hallgatói kifogást, vagy több hallgató emel minőségi kifogást, akkor a tanár haladéktalanul értesíti az oktatási igazgatót, aki megoldást talál.

Harmadik szint: ügyvezető igazgató
Ha az oktatási igazgató nem tud megnyugtató megoldást találni a problémára, akkor tájékoztatja az ügyvezető igazgatót. Az ügyvezető igazgató a legmagasabb szinten akár radikális változtatásokat is eszközölhet a tanár személyében, az oktatás módszerében, a technikai vagy szervezési feltételekben stb.

Negyedik szint: francia partner iskola
Ha a tananyaggal kapcsolatosan merül fel olyan kifogás, amely túlmutat a VISART hatáskörén, akkor az ügyvezető igazgató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a francia partneriskola igazgatójával és közösen törekednek a probléma megoldására, a kifogás kezelésére.

A minőségi panaszok kezelésének alapelve: az hallgatóval együttműködve, késlekedés nélkül orvosolni a problémát.

VISART © 2004 - 2018