Tanulmányi és vizsgaszabályzat

A Visart Művészeti Akadémia a Visart Paris Vizuális kommunikáció oktatási programját hajtja végre Budapesten. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak, a feladatok nagy része, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.

1. A tanulmányok megkezdésének feltételei
1.1. Jogok és kötelességek
1.1.1. A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsga után a Felnőttképzési szerződés aláírása és az első tandíj befizetésekor jön létre.
1.1.2. A hallgató egyszerre kerül jogviszonyba a Visart Paris, School of Visual Arts, École d'Art Maryse Eloy (Visart Paris) francia főiskolával és a Visart Budapest iskola fenntartójával a Mod'Art International, Hungary Zrt.-vel. A hallgató teljes jogú diákja a francia főiskolának.
1.1.3. Záródokumentumok:
négy tanév sikeres elvégzése után a hallgatók két záródokumentumot kapnak: (1) a Visart Budapest felnőttképzési tanúsítványát; (2) a nyelvi követelmény (ld. 2.4) teljesítése után a Visart Paris "Concepteur en communication visuelle" francia állam által akkreditált 2 szintű diplomáját. Ez a diploma Franciaországban "Master 1" szintű, az Európai Unió nómenklatúrájában EQF 6, azaz Bachelor/Alapdiploma szintű.
1.1.4. Az Visart Paris magyarországi működését az Oktatási Hivatal engedélyezte és a négyéves Vizuális kommunikáció programot felsőoktatásként regisztrálta. OH-FHF/1165-6/2010. A regisztráció érvényessége 2010. augusztus 12-től határozatlan idejű.
1.1.5. A hallgató jogosult
• a tanulmányi foglalkozások látogatására;
• évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;
• rendszeres és teljes körű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről.
1.1.6. A hallgató köteles
• megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;
• részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;
• határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;
• határidőre befizetni az aktuális tandíjat;
• óvni az iskola eszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;
• betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.
1.1.7. Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli.
1.1.8. Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.
1.1.9. Az iskolába behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
1.2. Felvételi követelmények
1.2.1. Magyar-, külföldi-, vagy nemzetközi érettségi, vagy annak megfelelő bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezők jelentkezését fogadjuk el.
1.2.2. Mivel a képzés magyar nyelven folyik, ezért feltétlenül szükséges a magyar nyelv jó ismerete.
1.2.3. Mivel a képzés magyar nyelven folyik, ezért feltétlenül szükséges a magyar nyelv jó ismerete. Magyar állampolgárság nem szükséges.
1.2.4. Jelentkezés közvetlenül a második tanévre.
Szakképzett és nagy gyakorlattal rendelkező jelentkező jelentkezhet közvetlenül a második tanévre. Közvetlenül a második tanévre jelentkezhet az is, aki legalább egy tanévet sikeresen elvégzett az Európai Unió valamelyik akkreditált művészeti főiskoláján /egyetemén vagy bármely főiskola /egyetem alkalmazott művészeti szakán. Egyéb hasonló szakképesítés elfogadhatóságáról az oktatási igazgató javaslatára a főigazgató dönt.
1.2.5. Felvételi vizsga:
• minden jelentkezőnek a felvételhez sikeres felvételi vizsgát kell tennie;
• felvételi vizsga az első tanévre
o otthoni portfolió értékelése (rajz, festmény, grafika, vázlatkönyv, számítógépes grafika, fotósorozat vagy bármilyen egyéb terv vagy elkészült egyéni munka bemutatása);
o a helyszínen elkészített rajz értékelése;
o felvételi beszélgetés.
• felvételi vizsga közvetlenül a második évre
o otthoni portfolió értékelése (modell vagy beállítás után készült rajz, festmény, számítógépes grafika, fotósorozat, vázlatok, illusztráció, makett, bármilyen grafikai terv vagy elkészült egyéni munka);
o felvételi beszélgetés.
• a felvételről a felvételi vizsgabizottság dönt, melynek elnöke a VISART főigazgatója;
• a döntés ellen nincs lehetőség fellebbezésre.
1.2.6. Sikertelen felvételi esetén a jelentkező a következő évben minden korlátozás nélkül újra próbálkozhat.
1.2.7. A korábban felvett és a hallgatói névsorból törölt volt hallgató nem jelentkezhet újra.
1.3. A tanulmányok felfüggesztése (halasztás)
1.3.1. Lehetőség van arra, hogy a hallgató egy tanévre felfüggessze tanulmányait.
1.3.2. A hallgató legfeljebb kétszer kérhet halasztást.
1.3.3. Nincs lehetőség halasztásra az első év első félévének megkezdése előtt, vagyis a tanulmányokat nem lehet halasztással kezdeni.
1.3.4. A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a Visart Budapest főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak, akkor elutasíthatja.
1.3.5. Halasztási kérelmet két szemeszter közötti időszakban lehet beadni.
1.3.6. Engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait.
1.3.7. A halasztás ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel.
1.4. Átiratkozás más iskolából
1.4.1. A Visart Paris különbözeti vizsga nélkül átveszi a magyar hallgatókat ugyanazon a ponton, ahol tanulmányaikat Budapesten megszakították, egyedüli követelmény a francia nyelv megfelelő ismerete.
1.4.2. Más egyetemről vagy főiskoláról a VISART Budapestbe történő átjelentkezés
• csak a képzési profilnak megfelelő szakokról lehetséges;
• mellékelni kell az eddig elvégzett tanulmányok dokumentumait, osztályzatait, curriculumát és be kell mutatni minél több korábban elkészített egyéni munkát;
• a VISART oktatási igazgató dönt arról, hogy lehetséges-e az átvétel, és ha igen, melyik szemeszterre.

2. Tanulmányi rend
2.1. Időbeosztás
2.1.1. A képzés nappali tagozaton történik.
2.1.2. A képzés időtartama 4 tanév.
2.1.3. Az 4 tanév során
• a tanév őszi (szeptember-december) és tavaszi (február-május) szemeszterből áll. A szemeszterek időtartama 12 hét. A nyolcadik szemeszter tanulmányi időtartama 6 hét. Ez után következik a záróvizsga (2.7.), illetve a diplomamunka elkészítése (2.8.).
• A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.
• A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a hallgatók töltik ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél több késés hiányzásnak számít .
2.1.4. Csoportlétszám
• a maximális csoportlétszám 20 fő;
• a minimális csoportlétszám 6 fő. Ha egy csoport létszáma 6 fő alá csökken, akkor a Visart Budapest nem köteles a csoport elindítására. Ebben az esetben a hallgatók egy év halasztás után csatlakoznak a következő évfolyamhoz. Ez a kényszerű halasztás nem számít bele az 1.3.2. pontban megjelölt maximális halasztási lehetőségbe.
2.2. Nyitó tábor
2.2.1. a képzés az elsősök számára szervezett nyitó táborral kezdődik;
2.2.2. a nyitó tábor egy csoportépítő, a tanulmányokat előkészítő, bentlakásos foglalkozás, amely része a képzési programnak, ezért az elsősök számára a részvétel kötelező;
2.2.3. a nyitó tábor időtartama négy nap (három éjszaka), külső helyszínen Budapesten kívül.
2.3. Szakmai gyakorlat
2.3.1. A diploma megszerzéséhez a második, a harmadik és a negyedik tanév után minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.
2.3.2. A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.
2.3.3. A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon. EU-n kívüli országban elvégzett szakmai gyakorlathoz külön engedély szükséges.
2.3.4. A szakmai gyakorlat teljesíthető bármely cégnél vagy intézménynél, amely tevékenysége a Visartban tanultak profiljába vág. (nyomda, szerkesztőség, reklámügynökség, grafikai stúdió, webtervező cég, kiadó, galéria, csomagolócég, multimédia cég, stb.) A harmadik tanév szakmai gyakorlatának színhelye lehet Franciaországban a Visart Paris is.
2.3.5. A szakmai gyakorlat időtartama legalább egy hónap (168 óra).
2.3.6. Feladat.
• A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a Visartban tanultaknak megfelelő feladatokat lát el egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek. • A Visart Paris-ba kiutazók a francia diákokkal együtt részt vesznek a foglalkozásokon és az ott kapott feladatokat hajtják végre.
2.3.7. Beszámoló
• A hallgatót foglalkoztató cég rövid tájékoztatót készít a Visart Budapest számára, amely tartalmazza, hogy mikortól meddig, milyen feltételekkel alkalmazta a hallgatót, milyen feladatokat adott neki, mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.
• A hallgató képekkel illusztrált szöveges beszámolót ír a szakmai gyakorlatról, amelyben értékeli a gyakorlat hasznosságát, a kapott feladatokat, a szakmai kihívást, a konkrét tapasztalatokat.
• A hallgató bemutatja a gyakorlat során elvégzett összes egyéni, és csoportos munkáját.
• A beszámolót a Visart Budapest oktatási igazgató értékeli. Csak az kezdheti meg a következő tanévet, akinek a szakmai gyakorlatát az oktatási igazgató elfogadta.
2.4. Nyelvi követelmények
2.4.1. A francia diploma megszerzésének feltétele legalább egy nyelvvizsga francia vagy angol nyelvből, amelynek a szintje minimum B2 CEFR (Common European Framework of Reference) besorolás szerint.
2.4.2. A hallgató tanulmányai befejezése, vagyis a sikeres diplomavizsga után két év türelmi időt kap a nyelvvizsga megszerzésére.
2.4.3. A nyelvvizsga bármely hazai vagy külföldi akkreditált nyelvvizsga központban letehető.
2.5. Minőségbiztosítás
2.5.1. A képzés szakmai színvonala, és az oktatás minősége ugyanaz Budapesten, mint a párhuzamos képzésen Párizsban.
2.5.2. A képzés minőségbiztosító rendszerének részleteit egy külön dokumentum tartalmazza.
2.5.3. Az oktatási igazgató látogatja az előadásokat és gyakorlatokat, ellenőrzi az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén a Főigazgatóval együtt dönt a változtatásról.
2.5.4. A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, az oktatás minőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket maximálisan figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során.
2.5.5. A VISART Budapest iskolában folyó szakmai és pedagógiai munka minden szemeszter végén tanári értekezlet formájában értékelésre kerül.
2.5.6. A Visart Paris oktatási igazgatója és tanárai évente legalább két alkalommal minőség ellenőrző látogatásokat tesznek a VISART Budapestnél, amely során értékelik minden egyes diák teljesítményét, a szakmai és a pedagógiai munkát.
2.6. Az iskolai munkák felhasználása
2.6.1. A hallgató által iskolai feladatként elvégzett munkák a hallgató tulajdonát képezik. Minden szerzői jog a hallgatót illeti meg.
2.6.2. Az iskola jogosult a hallgató legjobb munkáiból másolatot kérni és azokat belső dekorációs, vagy marketing célokra (internet honlap, nyílt nap, reklámfilm, sajtó publikáció stb.) felhasználni.
2.6.3. A végzett hallgatók diplomamunkája egy évig az iskolában marad, egy év után elvihető.
2.6.4. A hallgató nem korlátozhatja az iskolát a munkáinak felhasználásában, nem tagadhatja meg munkái átadását, nem szabhat anyagi vagy egyéb feltételeket.
2.6.5. Az iskola kizárólag saját dekorációs vagy reklám céljaira, a hallgató nevének feltüntetésével használhatja a hallgató munkáit.
2.7. Záróvizsga
2.7.1. a hallgató a tanulmányai végén, a nyolcadik szemeszterben záróvizsgát tesz;
2.7.2. a záróvizsga során a hallgató bemutatja a negyedik év munkáit, illetve beszámol a készülő diplomamunkájáról;
2.7.3. a záróvizsga osztályzatok az adott tantárgyak végső eredményei, amelyek a diploma értékelésbe is beszámítanak.
2.7.4. A sikeres záróvizsga előfeltétele a diplomavizsgán való részvételnek.
2.8. Diplomamunka
2.8.1. A hallgató a negyedik tanévben diplomamunkát készít.
2.8.2. A diplomamunka témáját a hallgató maga választja ki.
• a téma olyan komplex vizuális kommunikációs feladat, amely kidolgozásának feltétlenül kapcsolatban kell lennie az oktatási program során tanultakkal;
• a diplomatervet a hetedik szemeszterben be kell adni az oktatási program vezetőjének;
• a diplomatervet a Visart Budapest oktatási igazgatója elbírálja, elfogadja vagy elutasítja;
• elutasítás esetén új diplomatervet kell készíteni.
2.8.3. A hallgató konzulenst (témavezetőt) választ
• konzulens nélküli diplomamunka nem elfogadható;
• lehetőség van külső konzulens választására.
2.8.4. A diplomavizsga során a hallgató kiállítja diplomamunkáját és az utóbbi két tanév legjobbnak tartott munkáit. A diplomavizsga két részből áll:
a. magyar szakmai vizsga:
a hallgató a vizuális kommunikáció szakma legkiválóbb magyar képviselői előtt magyar nyelven bemutatja a kiállítását; b. francia vizsga:
a Visart Paris francia vizsgabizottság előtt francia vagy angol nyelven bemutatja a kiállítását
3. Vizsgarend
3.1. Osztályzatok
3.1.1. Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint
18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen
3.1.2. Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.
3.1.3. Egyetlen tantárgyból sem elfogadható a 8 alatti átlagos teljesítmény.
3.2. Számonkérés
3.2.1. A hallgatók minden tantárgyból feladatokat végeznek el, amelyekre osztályzatokat kapnak.
3.2.2. A tanárok a komplexebb, időigényesebb feladatokhoz "Feladat Kiadás" lapot töltenek ki, amely minden hallgató rendelkezésére áll. Ennek tartalma:
• a feladat részletezése;
• a munkafolyamat és az alkalmazandó technika;
• az osztályozási szempontok.
3.2.3. A feladatokat a hallgatóknak határidőre kell elkészíteni.
• A határidőt a szaktanár állapítja meg.
• A leadási határidő után, de egy héten belül leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható.
• Egy hét késés után a feladat már nem elfogadható.
• Igazolt hosszantartó betegség, kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, és a hallgató mentesülhet a határidő betartása alól.
3.2.4. A szemeszter csak a hallgató rendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát, ezért nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszter teljesítésének feltétele a rendszeres jelenlét az órákon. Huzamosabb betegség esetén halasztási kérelem adható be.
3.2.5. Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során meghaladja az összes óraszám 20 %-át, akkor a Tantestület mérlegel és dönt arról, hogy az illető hallgató vizsgára bocsátható-e vagy nem. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató nem bocsátható vizsgára, akkor a hallgató halasztást kérhet és megismételheti a szemesztert.
3.3. Vizsgabizottság
3.3.1. A Vizsgabizottság legalább 3 főből, francia és magyar tanárokból áll.
3.3.2. A Vizsgabizottság vezetői a Visart Paris művészeti igazgatója és a VISART Budapest oktatási igazgatója.
3.3.3. A Vizsgabizottság minden szemeszter végén összeül és Osztályozó Értekezletet tart, ahol egyenként értékel minden hallgatót.
3.4. Tanulmányi eredmény
3.4.1. Az őszi szemeszter végén a tanulmányi átlag két részosztályzatból áll
Évközi munka: a tantárgyi osztályzatok átlaga.
Kipakolás: a szemeszter végén a hallgatók a 10-20 legjobbnak tartott munkáikból bemutatót készítenek.
o A hallgató szóban prezentálja kipakolását. A prezentáció az első évben lehet magyar nyelvű, a második tanévtől kezdve a prezentáció nyelve az angol vagy francia.
o A hallgatók kipakolását a Vizsgabizottság egyenként megvizsgálja és nyilvánosan értékeli.
o A Vizsgabizottság megnézi a kipakolásban nem szereplő munkákat is, tehát a teljes mappát be kell mutatni.
3.4.2. A tavaszi szemeszter végén a tanulmányi átlag négy részosztályzatból áll.
• Az őszi szemeszter végén kapott átlagosztályzat
• A tavaszi szemeszter tantárgyi átlaga
Személyes projekt (Az elsőévesek nem készítenek személyes projektet.) A hallgató a tavaszi félévben kiválaszt magának egy témát. Erre a témára tetszése szerinti technikával, műfajban egy önálló komplex munkát készít. Az egész tavaszi félév rendelkezésére áll a munka elkészítésére. Az elkészült munkát az év végi vizsgáján mutatja be a Vizsgabizottságnak.
Vizsga. A vizsga a teljes tanévre vonatkozik. Célja a hallgató egész éves munkájának, fejlődésének értékelése. A hallgató bemutatja teljes éves mappáját. Önálló előadás formájában élőszóban elmagyarázza, hogy egyes munkái során mit miért csinált, mi volt a célja, mi a véleménye munkájáról, fejlődéséről, mik a további elképzelései. Válaszol a kérdésekre.
3.4.3. A hallgató mindkét szemeszter végén az osztályzatok mellett írásban szöveges értékelést is kap.
3.4.4. A diploma végső értékelése három részosztályzatból áll:
• a harmadik és negyedik tanév végi osztályzatainak átlaga 20 % súllyal;
• a magyar szakmai vizsga során kapott osztályzatok átlaga 40 % súllyal;
• a francia vizsga során kapott osztályzatok átlaga 40 % súllyal.
3.5. Bukás
3.5.1. Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12 pontot.
3.5.2. Az őszi szemeszter végén a bukás súlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.
3.5.3. A tavaszi szemeszter végén a bukás azt jelenti, hogy a hallgatónak meg kell ismételnie a szemesztert. Ha az őszi szemeszterben is bukott, akkor az egész tanévet meg kell ismételnie. A hallgatónak legfeljebb egy évismétlésre van lehetősége.
3.5.4. Pótvizsga. Ha a hallgató személyes projektje nem sikerült, és csak a személyes projekt miatt nem éri el a 12-es átlagot, minden egyéb kipakolás és vizsga eredménye megfelelő, annak lehetősége van a nyár folyamán új személyes projektet készíteni és szeptember első napjaiban pótvizsgaként bemutatni a Párizsban az EME vizsgabizottságnak. Ha a pótlólag bemutatott személyes projekt osztályzatával együtt megvan a 12-es átlag, akkor a hallgató folytathatja tanulmányait a következő szemeszterben. Csak a személyes projektből lehet pótvizsgázni, egyéb tantárgyakra ez a lehetőség nem vonatkozik.
4. Záró rendelkezés
Jelen szabályzat 2017. szeptember 1-én lép hatályba. Érvényes visszavonásig.


VISART © 2004 - 2018